DVPP školení pro ZŠ 2017-10-29T09:23:17+00:00

Šablony pro ZŠ a MŠ. Vzdělávání pohodlně a na klíč!
Bezplatná konzultace  778 703 947

Kompletní bezplatná příprava projektové žádosti

Školení probíhá na vaší škole.

Není potřeba suplování, dorazíme za Vámi v odpoledních hodinách.

Naši lektoři jsou aktivní pedagogové s mnohaletou praxí.

Nabídka DVPP školení a časový rozsah:

Kurz je určen zejména pedagogům bez aprobace matematika. Učitelé budou uvedeni do problematiky matematické gramotnosti (pojmy, obvyklé problémy, atp.). Naučí vyhledávat vhodné situace a kontexty v oboru dle své aprobace a jejich aplikaci ve výuce svého předmětu. Seznámí se s vhodnými postupy pro rozvíjení jednotlivých kompetencí matematické gramotnosti. Jedná se zejména o kompetence matematická komunikace, matematická argumentace a matematické uvažování.

Nedílnou součástí bude využití ICT nástrojů pro budování vlastního digitálního portfolia úloh a využití mobilních dotykových zařízení pro vizualizaci matematického obsahu. Učitel se naučí využívat nástroje pro katalogizaci úloh, anotaci a indexaci většího množství textu s cílem rychlé orientace v něm, elektronické evaluační nástroje atp.

Kurz je určen pedagogickým pracovníkům vyučujícím na 1. stupni základní školy. Účastníci se naučí strukturovat a plánovat výuku tak, aby vedla k posílení dovednosti žáků kriticky posoudit a vyhodnotit předložené informace.

Zároveň se účastníci naučí pracovat s různými druhy textů a také s informacemi v nelineární podobě. Osvojí si základní metody aktivního učení při práci jak s literárními, tak s odbornými texty ve výuce. Vytvoří si zásobník metod vhodných pro výuku čtenářské gramotnosti napříč předměty prvního stupně základní školy.

Část kurzu proběhne formou modelových hodin, ve kterých se účastníci stanou studenty. Získají tak možnost reflektovat procesy učení a skrze reflexe nahlédnout na vlastní pedagogickou praxi.

Nedílnou součástí kurzu bude využití mobilních dotykových zařízení k vizualizaci interaktivního obsahu a práci s aplikacemi, které umožňují zpracování informací v různých podobách. ICT nástroje účastníci rovněž využijí k budování vlastního digitálního portfolia.

Kurz je určen pedagogickým pracovníkům vyučujícím na 1. stupni základní školy. Účastníci se seznámí se čtenářskými strategiemi, osvojí si základní postupy učení vedoucí k tomu, aby žáci lépe porozuměli literárnímu nebo odbornému textu.

Získají přehled o základních metodách aktivního učení při práci s jednotlivými strategiemi a vytvoří si jejich zásobník.

Druhá část kurzu bude zaměřena na dílnu čtení a dílnu psaní. Účastníci se seznámí s pravidly a specifiky těchto dílen, vyzkoušejí si je formou modelové hodiny, kdy se stanou studenty a následně získají možnost reflektovat procesy učení v daných dílnách. Na dotykovém zařízení iPad si účastníci vytvoří vlastní materiály k dílně čtení a dílně psaní do své výuky. Součástí bude i sdílení námětů na knihy pro žáky 1. stupně základní školy.

K vizualizaci interaktivního obsahu, pro vytváření podkladů k metodám rozvíjejícím čtenářské strategie a pro realizaci dílen čtení a psaní bude využíváno mobilních dotykových zařízení. ICT nástroje účastníci rovněž využijí k budování vlastního digitálního portfolia.

Kurz je určen pedagogickým pracovníkům vyučujícím na 2. stupni základní školy. Účastníci se naučí strukturovat a plánovat výuku tak, aby vedla k posílení dovednosti žáků kriticky posoudit a vyhodnotit předložené informace. Zároveň se účastníci naučí pracovat s různými druhy textů a také s informacemi v nelineární podobě. Osvojí si základní metody aktivního učení při práci jak s literárními, tak s odbornými texty ve výuce. Vytvoří si zásobník metod vhodných pro výuku čtenářské gramotnosti napříč předměty prvního stupně základní školy.

Část kurzu proběhne formou modelových hodin, ve kterých se účastníci stanou studenty. Získají tak možnost reflektovat procesy učení a skrze reflexe nahlédnout na vlastní pedagogickou praxi.

Nedílnou součástí kurzu bude využití mobilních dotykových zařízení k vizualizaci interaktivního obsahu a práci s aplikacemi, které umožňují zpracování informací v různých podobách. ICT nástroje účastníci rovněž využijí k budování vlastního digitálního portfolia.

Kurz je určen pedagogickým pracovníkům vyučujícím na 2. stupni základní školy. Účastníci se seznámí se čtenářskými strategiemi, osvojí si základní postupy učení vedoucí k tomu, aby žáci lépe porozuměli literárnímu nebo odbornému textu.Získají přehled o základních metodách aktivního učení při práci s jednotlivými strategiemi a vytvoří si jejich zásobník.

Druhá část kurzu bude zaměřena na dílnu čtení a dílnu psaní. Účastníci se seznámí s pravidly a specifiky těchto dílen, vyzkoušejí si je formou modelové hodiny, kdy se stanou studenty a následně získají možnost reflektovat procesy učení v daných dílnách. Na dotykovém zařízení iPad si účastníci vytvoří vlastní materiály k dílně čtení a dílně psaní do své výuky. Součástí bude i sdílení námětů na knihy pro žáky 2. stupně základní školy a specifika týkající se humanitních a přírodovědných předmětů vyučujících se na 2. stupni ZŠ. K vizualizaci interaktivního obsahu, pro vytváření podkladů k metodám rozvíjejícím čtenářské strategie a pro realizaci dílen čtení a psaní bude využíváno mobilních dotykových zařízení. ICT nástroje účastníci rovněž využijí k budování vlastního digitálního portfolia.

Cílem školení je zvýšit profesní a odborný růst pedagogických pracovníků v oblasti školní práce se žáky s různými typy postižení, se kterými se mohou pedagogové základních škol hlavního vzdělávacího proudu v rámci inkluze setkat. V úvodní části tohoto kurzu získají účastníci základní informace o daném postižení, jeho symptomech a projevech vzhledem ke školní práci. V dalších hodinách se tyto znalosti prohloubí o vhodné metody a formy práce, o názornou ukázku kompenzačních a didaktických  pomůcek,  včetně ICT a přenosného dotykového zařízení iPad. Celý kurz bude doplněn o poznatky z praxe při práci s heterogenní skupinou žáků.
Kurz je určen pedagogickým pracovníkům vyučujícím v mateřské škole. Účastníci se během kurzu seznámí s matematickými aplikacemi, které lze využít při individuálních činnostech dětí v mateřské škole. Účastníci si na iPadu vyzkouší aplikace vhodné pro orientaci dítěte v číselné řadě od 1 do 6, rozpoznávání geometrických tvarů, třídění předmětů dle zadaného kritéria, řešení jednoduchých logických hádanek a labyrintů, orientaci v řadě, aplikace sloužící jako předlohy pro jednoduché stavby z kostek a orientaci v prostoru a rovině.

Část kurzu bude zaměřena na základy práce s dotykovým zařízením iPad, založení uživatelského účtu tzv. Apple ID, pravidlům stahování free aplikací a aplikací placených z App Store, aby si účastníci mohli aplikace zaměřené na matematickou pregramotnost stahovat i po ukončení kurzu.

Každý účastník si z kurzu odnese obsáhlý zásobník aplikací roztříděný dle matematického zaměření s odkazem k jejich stažení v elektronické podobě.

Kurz je určen pedagogickým pracovníkům vyučujícím v mateřské škole. Účastníci se během kurzu seznámí s náměty na individuální činnosti dětí v mateřské škole vedoucí k rozvoji matematických představ dětí.

Učitelé se naučí na iPadu vytvářet vlastní pracovní listy vhodné pro orientaci dítěte v číselné řadě od 1 do 6, rozpoznávání geometrických tvarů, třídění předmětů dle zadaného kritéria, orientaci v řadě, a pracovní listy sloužící jako předlohy pro jednoduché stavby z kostek.

Každý účastník si z kurzu odnese obsáhlý zásobník námětů pro individuální činnosti dětí zaměřený na matematiku ve formě učitelského portfolia.

Cílem vzdělávacího programu je seznámit účastníky s problematikou mentoringu ve školním prostředí. Účelem je podpořit profesní rozvoj pedagogů prostřednictvím mentoringu. Kurz je určen pedagogům všech typů škol. Účastníci kurzu budou v první fázi vzdělávání absolvovat teoretickou část, kde získají znalosti o základních klíčových aspektech, které s mentoringem souvisejí a následně v druhé fázi vzdělávání získají poznatky, jak se provádí mentoring v praxi ve školním prostředí.
Cílem podpory kvality práce ředitele školy koučováním je nalezení a uvedení do praxe takových technik a metod koučinku, které povedou k využití celkového potenciálu pedagogických pracovníků a kolektivu. Osvojení si vlastního osobitého koučovacího stylu a následný rozvoj potenciálu jedince. Zvýší se celková efektivita interní komunikace mezi nadřízenými, podřízenými a také směrem k jednotlivým žákům a jejich rodičům.
Cílem je především osobnostní, sociální a morální rozvoj pedagogických pracovníků a to prostřednictvím posílení jejich schopnosti týmové komunikace. Komunikace bez předsudků, v kombinaci se srozumitelně předávanými informacemi, znalostmi a dovednostmi v komunikaci s dospělými a žáky. Dílčím cílem je najít možnosti rozvoje a zlepšení spolupráce v jednotlivých kolektivech škol a zavedení získaných poznatků do praxe. Účastníci získají techniky na vybudování morálně silného, kreativního a pevného kolektivu, ve kterém panuje tvůrčí atmosféra a úcta.
Cílem je především osobnostně – sociální a morální rozvoj pedagogických pracovníků a to prostřednictvím posílení schopnosti efektivně jednat, komunikovat bez předsudků a srozumitelně předávat vědomosti a znalosti žákům. Vybavit pedagogy osobnostními dovednostmi, aby byli schopni experimentovat se svým vlastním chováním a mít zkušenost z učení prostřednictvím prožitků. Účastníci si ujasní klíčové životní kompetence, životní role a naučí se s těmito kompetencemi pracovat, využívat svůj potenciál naplno a lehce přecházet mezi požadovanými životními a pracovními rolemi. Tento tematický okruh umožňuje získat schopnost ovlivňovat sám sebe, svůj život, tedy nepodléhat emocím a dosáhnout svých vytýčených cílů.

Kontaktní formulář:

Zaujala Vás naše nabídka DVPP školení? Vyplňte a odešlete tento krátký kontaktní formulář a my už se s Vámi spojíme. Pole označná hvězdičkou jsou povinná.

Označte školení, která Vás zaujala*
Matematická gramotnost pro ZŠČtenářská gramotnost pro ZŠ I. stupeň část I.Čtenářská gramotnost pro ZŠ I. stupeň část II.Čtenářská gramotnost pro ZŠ II. stupeň část I.Čtenářská gramotnost pro ZŠ II. stupeň část II.Inkluze - Specifika vzdělávání žáků...Matematická pregramotnost pro MŠ část I.Matematická pregramotnost pro MŠ část II.Mentoring ve školním prostředíPodpora kvality práce ředitele/ředitelkyOsobnostně sociální rozvoj pedagogů - týmovýOsobnostně sociální rozvoj pedagogů - individuální

Odhadovaný počet pedagogů pro vzdělávání*

Název školy*

Adresa školy*

Kontaktní e-mail*

Kontaktní telefon*

Kontaktní osoba*

Naši lektoři:

Mgr. et Bc. Libor Klubal
Mgr. et Bc. Libor Klubal
Učitel matematiky, informatiky a programování na Wichterlově gymnáziu v Ostravě-Porubě, kde působí také jako zástupce ředitele a částečně i ICT koordinátor. Odborný asistent a doktorský student na PdF OU se zaměřením na informační technologie. Vzdělávání s iPady přednáší v ČR a EU. Je držitelem ADE a také APD certifikace společnosti Apple. Aktivně tvoří a garantuje DVPP kurzy na MŠMT.
Mgr. Vojtěch Gybas
Mgr. Vojtěch Gybas
Speciální pedagog a ICT koordiátor. Aktuálně studuje doktorský studijní program Specializace v pedagogice na Ostravské univerzitě. 13 let ve speciálním školství. Autor www.ipadvevyuce.cz, Propagátor aktivního využívání iPadů ve výuce. Zaměřuje se na předškolní, základní a základní speciální vzdělávání. Aktivně hledá a tvoří nové směry ve výuce. Kreativitě se meze nekladou, proto je individuální přístup zaručen.
Mgr. Veronika Černotová
Mgr. Veronika Černotová
Pedagog 1. stupně ZŠ aktuálně studující speciální pedagogiku. Spoluautorka projektu ipadvevyuce.cz, aktivní pedagog na ZŠ Bruntál, Rýmařovská. Ráda hledá nové možnosti jak zapojit iPad do výuky a přinést svým žákům možnost jak poznat sebe sama a svět kolem nás. Veronika přistupuje ke své práci s nadšením a obrovskou zodpovědností, díky čemu vám předá skvělou zkušenost. ‍Zatím není APD lektorem.
Mgr. Pavlína Loňková
Mgr. Pavlína Loňková
Učitelka 1. stupně ZŠ s praxí z velké i malotřídní školy, externí mentor čtenářské gramotnosti, certifikovaný Apple APD Trainer. Využívá iPad zejména v humanitních oborech, v rámci agendy učitele, kritického myšlení a PR třídy i školy. Vytrvale hledá cesty ze zažitých stereotypů a u svých žáků i posluchačů na školeních podporuje postupy kritické myšlení, čtenářské gramotnosti, ICT a dalších důležitých dovedností.
Mgr. Patrik Kavecký
Mgr. Patrik Kavecký
Vystudoval učitelství pro ZŠ a SŠ na PdF Ostravské univerzity. Svoji praxi získal na ZŠ Englišova v Opavě a vzápětí na Mendelově gymnázium v Opavě, kde učí matematiku a informatiku. Je činný také jako autor webových prezentací včetně té MGO. Je nadšencem pro grafiku a webdesign. Kombinací těchto schopností jsou působivá dílka. Nachází také výjimečná využití mezi iPadem a hudbou.
Mgr. Lenka Skýbová
Mgr. Lenka Skýbová
Vzděláním pedagog učitelství na 1. stupni. Má za sebou téměř 15 let praxe při výuce žáků v 1. třídě ZŠ. Aktuálně je ředitelkou ZŠ a MŠ Vřesina a současně metodikem ICT. Ve výuce se zaměřuje na čtenářskou gramotnost v přírodovědných předmětech. Jako absolventka kurzů RWCT a členka Klubu RWCT využívá ve výuce metod kritického myšlení, které se pokouší propojit s výukou na iPadech.
PaedDr. Pavel Gavenda
PaedDr. Pavel Gavenda
Pavel vystudoval obor učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů fyzika – základy techniky na Ostravské pedagogické falultě. Krátce po studiu vykonal rigorozní zkoušku ve stejném oboru. V současné době pracuje jako učitel fyziky a informatiky na základní škole v Opavě. Zde také působí jako ICT koordinátor. Během své devatenáctileté pedagogické praxe absolvoval řadu vzdělávání v oblasti moderních technologií. Zaměřuje se mimo jiné na využití iPadu v agendě učitele a je certifikovaný Apple Professional Development Authorised trainer.
Mgr. Eva Klubalová
Mgr. Eva Klubalová
Učitelka matematiky a přírodopisu na 2. stupni základní školy. Spoluautorka projektu ipadvetride.cz a aktuálně učitelka na plný úvazek na Základní škole ve Štítině u Opavy. S iPadem aktivně vyučuje oba své předměty a hledá cesty, jak s jeho pomocí učinit výuku zábavnější nejen pro žáky, ale i sama pro sebe. Lektorování se věnuje od roku 2014 a specializuje se zejména na využití iPadu ve vyučování matematiky a přírodopisu na 2. stupni základní školy. Vyhledává také další možnosti využití technologie.
Mgr. Jan Netolička
Mgr. Jan Netolička
Jan Netolička pracuje jako ředitel Wichterlova gymnázia, kde dříve dlouhodobě působil jako zástupce ředitele a vyučující anglického jazyka. Má dlouholeté zkušenosti se zaváděním ICT do výuky, poslední tři roky se zaměřuje na využití iPadu jako nástroje učitele. Je spoluautorem odborných publikací z oblasti didaktiky anglického jazyka, mimo jiné testoval jazykové učebnice ve verzi pro iPad pro nakladatelství OUP, či vytvářel modelové hodiny pro společnost Apple. Kromě školství se věnuje překladatelství beletrie a je autorem překladů tří desítek románů.